Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.1 Hypnose Nijmegen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer: 61127027
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn op alle aanbiedingen, diensten, producten en leveringen van Hypnose Nijmegen van toepassing, zowel voor particulieren als bedrijven.
1.3 Hypnose Nijmegen heeft het recht om haar privacy beleid en de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie wordt na wijziging gepubliceerd op de website van Hypnose Nijmegen.

Artikel 2. Vertrouwelijkheid en privacy verklaring
2.1 In de privacy verklaring staat hoe uw privacy beschermd wordt en welke rechten u heeft.
2.2 Hypnose Nijmegen behoudt zich het recht voor om haar privacy beleid en deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

2.3 Alle informatie die Hypnose Nijmegen verkrijgt van de cliënt zal vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt, tenzij Hypnose Nijmegen daartoe kan worden verplicht.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak of aanmelding, registratie en/of aankoop van een product door een cliënt of klant.
Hypnose Nijmegen is gerechtigd aanmeldingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een aanmelding niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van een reden aan de cliënt medegedeeld.
3.2 Door het aanmelden of registreren via Hypnose-Nijmegen.nl, en/of telefonisch, en/of aankopen van een product of dienst, kan de cliënt/consument/klant (hierna: cliënt) zich registreren voor onze aanbiedingen en nieuwsbrieven. Hypnose Nijmegen zal de gegevens van de cliënt nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. De cliënt kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de url te klikken onderaan de ontvangen nieuwsbrief of aanbieding per e-mail.
3.3 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3.4 In sommige gevallen is er sprake van een aanbieding, of actieprijs. Deze zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig, zolang de aanbieding loopt. Op deze prijzen kan voor of na de geldigheidsperiode geen aanspraak worden gemaakt.
3.5 Hypnose Nijmegen kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van een type, zet-of drukfout. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

Artikel 4. Annulering en afmeldingen
4.1 De cliënt is na het maken van een afspraak voor een sessie/behandeling gerechtigd uiterlijk 24 uur voor de afspraak kosteloos schriftelijk te annuleren. Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak, of het niet verschijnen op een afspraak, heeft Hypnose Nijmegen het recht, ongeacht de reden van annulering, de geldende behandelingskosten bij de cliënt in rekening te brengen.
4.2 Hypnose Nijmegen behoudt zich het recht voor om afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen, of overmacht, waardoor zij de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling dient te geschieden voor aanvang van de behandeling. Of voor levering van het bestelde product, op een door Hypnose Nijmegen aangegeven wijze. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever of cliënt niet van de aangedane verplichtingen.

Artikel 6. Ingebrekestelling en verzuim
6.1 Indien de betaling op de gestelde datum niet heeft plaatsgevonden, ontvangt de cliënt een betalingsherinnering, waarbij een redelijk termijn voor nakoming van de verplichtingen wordt gesteld.

6.2 Indien deze herinnering niet tot betaling binnen de op de herinnering vermelde betalingstermijn leidt, zal deze verhoogd worden met administratiekosten.
6.3 Indien hier ook niet op gereageerd wordt, volgt een inschakeling van een incassobureau. Al deze kosten zullen direct in rekening worden gebracht bij de cliënt. Dat is inclusief de kosten van de deurwaarder, juridische bijstand etc. Daarnaast is de cliënt een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Het intellectuele recht en alle eventueel mogelijke auteurs- cq eigendomsrechten van materiaal, mp3’s, video’s, workshop, retreat-trainingsinhoud en overige producten, berust bij Hypnose Nijmegen of de oorspronkelijke rechthebbende. Vermenigvuldigen of in gebruik geven aan derden of het delen hiervan is niet toegestaan, zonder daartoe schriftelijke toestemming van Hypnose Nijmegen of de oorspronkelijke rechthebbende te hebben verkregen.

Aansprakelijkheid
8.1 Cliënt kan geen rechten ontlenen aan resultaten die voortvloeien uit de behandeling en is op de hoogte van mogelijkheden en beperkingen van de behandelvorm directe hypnose coaching, IEMT, regressie, NLP of healing. Behandelaar kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel uitblijven van resultaten of, hoe ondenkbaar dan ook, voor negatieve gevolgen voortvloeiende uit deze werkwijze, of enige andere gevolgschade.
8.2 Hypnose Nijmegen is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van cliënten en derden en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen persoonlijke schade (lichamelijk), studie– of bedrijfsstagnatie. De cliënt vrijwaart Hypnose Nijmegen tevens van alle aanspraken door derden ter zake.

Overmacht
9.1 Hypnose Nijmegen heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de behandeling, inschrijving of aanmelding van een cliënt/klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Hypnose Nijmegen gehouden is tot enige schadevergoeding.

Toepassing recht en geschillen

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, behandelingen, bestellingen en overeenkomsten of geschillen van welke aard dan ook,  die deze algemene voorwaarden betreffen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Wanneer Hypnose Nijmegen en cliënt/opdrachtgever niet in staat zijn om meningsverschillen in redelijkheid en gezamenlijkheid op te lossen, dan wordt het meningsverschil ter bemiddeling voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.